Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Egyszerűsített és Részletes

Egyszerűsített Adatkezelési Tájékoztató

Milyen tevékenységet végzünk? Ehhez milyen adatokra van szükségünk tőled? Mi az adatkezelésünk célja? Mi az adatkezelésünk jogalapja? Adattárolás?
Segítséget nyújtunk telefonon – ha felhívsz minket bármilyen problémával, ügyvédhez, pszichológushoz, vagy más szakemberhez irányítunk, ha pedig ügyfélszolgálatunk is tud segíteni Neked, megtesszük. Neved és elérhetőséged. Adataidat abból a célból kezeljük, hogy vezetni tudjuk, ki hányszor és milyen jellegű ingyenes szolgáltatást vett igénybe tőlünk, illetve abból a célból, hogy problémáddal a megfelelő szakemberhez irányíthassunk. Ezen adatkezelés jogalapja a szerződéses kötelezettség teljesítése – szolgáltatást csak akkor tudunk Neked nyújtani, ha birtokunkban vannak rólad bizonyos adatok. Adataidat öt évig tároljuk.
Segítséget nyújtunk emailben – ha írsz nekünk bármilyen problémával kapcsolatban, ügyvédhez, pszichológushoz, vagy más szakemberhez irányítunk, ha pedig ügyfélszolgálatunk is tud segíteni Neked, megtesszük. Neved, email címed, problémád, bármi, amit leírsz nekünk annak érdekében, hogy segíthessünk! Vigyázz! Ezek akár érzékeny, különleges személyes adatok, vagy ügyvédi titkok is lehetnek! Ezeket csak akkor add meg, ha feltétlenül szükségesnek érzed! Alapítványunk nagyon ügyel az ilyen adatok gondos őrzésére. Adataidat abból a célból kezeljük, hogy vezetni tudjuk, ki hányszor és milyen jellegű ingyenes szolgáltatást vett igénybe tőlünk, illetve abból a célból, hogy problémáddal a megfelelő szakemberhez irányíthassunk. Ezen adatkezelés jogalapja szintén a szerződéses kötelezettség teljesítése – szolgáltatást csak akkor tudunk Neked nyújtani, ha birtokunkban vannak rólad bizonyos adatok. Email-jeinket öt évig archiváljuk saját szerverünkön, melyet biztonságos körülmények között őrzünk.
Különféle csoportos rendezvényeket szervezünk szülőknek, gyerekeknek, családoknak. A rendezvényre történő jelentkezéskor – a rendezvény jellegétől függően – elkérjük bizonyos személyes adataidat, elérhetőségedet. A rendezvényeinken általában jelenléti ív és fotó dokumentáció készül, ezek célja, hogy a részünkre nyújtott támogatásokkal el tudjunk számolni támogatóink felé. Az adatkezelés célja ebben az esetben a rendezvényünk zavartalan lebonyolítása, illetve a kapott támogatással történő elszámolás, mely jogszabályi kötelezettségünk is. Itt kétféle jogalappal is bírunk: egyrészről szerződéses jogviszony teljesítése (lsd. fentebb), másrészről pedig jogszabályi kötelezettségeink teljesítése. Az adatokat úgyszintén öt évig tároljuk.
Különféle, személyesen igénybe vehető szolgáltatásokat nyújtunk felnőtt ügyfeleinknek (pl. jogi, pszichológiai tanácsadás). A szolgáltatás igénybe vételéhez nevedet és elérhetőségi adataidat (email cím, telefonszám) kérjük el és tároljuk. A konkrét szolgáltatóval (pszichológus, ügyvéd) történő megbeszélésedről semmilyen információt nem ismerünk meg és nem kezelünk, azonban az időpontról jelenléti ív kitöltését kérjük a támogatóink felé történő elszámolás érdekében. Az adatkezelés célja ebben az esetben is a szolgáltatásunk zavartalan lebonyolítása (bejelentkezések és időpontok kezelése), illetve a kapott támogatással történő elszámolás, mely jogszabályi kötelezettségünk is. Emellett nyilvántartjuk, hogy ki hány alkalommal vett igénybe tőlünk ingyenes szolgáltatást, ezen adatokat statisztikai célokra és fejlesztésre használjuk. Itt kétféle jogalappal is bírunk: egyrészről szerződéses jogviszony teljesítése (lsd. fentebb), másrészről pedig jogszabályi kötelezettségeink teljesítése. Szintén öt évig tároljuk az adatokat.
Különféle, személyesen igénybe vehető szolgáltatásokat nyújtunk gyermek ügyfeleinknek (pl. játszóház, csoportos foglalkozások). A játszóházi és csoportos foglalkozások esetében a jogszabály által előírt tartalmú, ún. „gyermekeink védelmében adatlaprendszer” kerül kitöltésre a gyermekedről. Emellett is is elkérjük a szülő nevét, elérhetőségi adatait, alkalmanként jelenléti ívet vezetünk, illetve szintén nyilvántartjuk, hogy gyermeked mikor, hány alkalommal vett igénybe ingyenes programokat nálunk. Az adatkezelés célja ebben az esetben is a szolgáltatásunk zavartalan lebonyolítása (bejelentkezések és időpontok kezelése), illetve a kapott támogatással történő elszámolás, mely jogszabályi kötelezettségünk is. Úgyszintén jogszabályi kötelezettségünk a „gyermekeink védelmében adatlaprendszer” kitöltése, fontos, hogy tudjuk, melyik gyermeknek van betegsége, allergiája, stb. Emellett nyilvántartjuk, hogy ki hány alkalommal vett igénybe tőlünk ingyenes szolgáltatást, ezen adatokat statisztikai célokra és fejlesztésre használjuk. Itt kétféle jogalappal is bírunk: egyrészről szerződéses jogviszony teljesítése (lsd. fentebb), másrészről pedig jogszabályi kötelezettségeink teljesítése. Szintén öt évig tároljuk az adatokat, az adatokat itt adatkezelő (a játszóházat vezető szerződéses partnerünk) is megismeri.
Online platformot biztosítunk egyszülősöknek – itt ismerkedhetsz, csereberélhetsz, hírlevélre iratkozhatsz fel és a programjainkra is tudsz jelentkezni. Neved, elérhetőséged, néhány alapvető személyes adatot kérünk tőled, illetve egy szabadon választott nick-nevet. Vannak olyan kérdések az oldalon, melyekre természetesen nem kötelező válaszolnod (ettől még tudsz regisztrálni és használni az oldalt), ha megteszed, megkönnyíted nekünk, hogy célzottan rád szabott programokkal, ajánlatokkal keressünk meg. Adatkezelésünk célja az online egyszülős platformunk működtetése, egyszülős közösségek létrehozása – azaz mindaz, amiért Alapítványunk létrejött. Fontosnak tartjuk, hogy online is jelen legyünk. Adatkezelésünk kizárólag a Te hozzájárulásodon alapul, melyet bármikor visszavonhatsz! Ha így teszel, adataidat kérdésészrevétel nélkül töröljük. Csak a hozzájárulásod visszavonásáig tároljuk az adataidat, kivéve, ha az adattárolást jogszabály írja elő (pl. bűncselekmény felderítéséhez szükséges).

Milyen jogaid vannak az adatkezeléssel kapcsolatban?

 • tájékoztatáshoz való jog
 • helyesbítés joga
 • törléshez (elfeledtetéshez) való jog
 • az adatkezelés korlátozásához való jog
 • adathordozáshoz való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok
 • visszavonás joga

Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége: Dr. Makó Klaudia ügyvéd (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 3.), email: info@webugyved.com

Részletes Adatkezelési Tájékoztató

 1. BEVEZETÉS

a. Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány (székhely: 7345  Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. a továbbiakban: Üzemeltető), mint adatkezelő valamennyi adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el. Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a www.egyszulo.hu és a www.egyszulos-magazin.hu webcímen. Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen szabályzat megváltoztatására.

b. Az adatvédelmi szabályzat hatálya: A jelen adatvédelmi szabályzat hatálya kiterjed az Üzemeltetőre, alvállalkozói, ügyvéd, , mediátor, szakértő és más partnereire, illetve minden olyan természetes-, vagy jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre, amely az Üzemeltető tevékenységében – közvetve, vagy közvetetten – közreműködik. Üzemeltető kijelenti, hogy az ő felelőssége, hogy előbb felsorolt partnerei a jelen szabályzatot megismerjék és azt betartsák. Ahol a jelen szabályzat Üzemeltetőt említ, ott az Üzemeltetőn kívül az előbb felsorolt partnereket és alvállalkozókat is érteni kell, akik az Üzemeltető tevékenységével összefüggésben személyes adat megismerésére, kezelésére, felhasználására jogosultak.

A jelen adatvédelmi szabályzat az elfogadása napján lép hatályba és annak Üzemeltető általi hatályon kívüli helyezéséig hatályos. A szabályzat minden módosítása csak akkor bír kötelező erővel, amennyiben az a. pontban meghatározott közzététel folyamatos, a szabályzat a www.egyszulo.hu és a www.egyszulos-magazin.hu weboldalon – a normális működéshez hozzátartozó üzemszünet idejét kivéve – folyamatosan elérhető.

Az adatvédelmi szabályzat módosítását külön is közzé kell tenni a weboldalon úgy, hogy a módosítások legalább 15 napig – amely időtartamba az üzemszünet ideje (ha az a 8 órát eléri) nem tartozik bele – elkülönülten is megismerhetőek legyenek.

c. Üzemeltető az adatkezelési szabályzattal, valamint annak értelmezésével kapcsolatban tájékoztatást elektronikus formában nyújt. Az ezzel kapcsolatos kérdések az info@egyszulo.hu e-mail címre megküldve tehetőek fel. Üzemeltető mint szolgáltató kiemelten fontosnak tartja a szolgáltatását igénybe vevők személyes adatainak védelmét, valamint információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. Üzemeltető a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.

d. Üzemeltető jelen szabályzatot az alábbi joganyagok alapján hozta létre:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.),

 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklám tv.).

Jelen szabályok kialakításakor az Üzemeltető különös tekintettel vette figyelembe továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló törvény rendelkezéseit, a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) PK 12. és 14. számú kollégiumi állásfoglalásait illetőleg az “ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait.


2. FOGALMAK

2.1. Adat: bármilyen tény, információ, nyilatkozat, stb., függetlenül annak megjelenési formájától, hordozójától.

2.2. Adathordozó: adat tárolására, továbbítására, megőrzésére alkalmas bármilyen eszköz (papír, elektronikus hordozók, stb.)

2.3. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

2.4. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

2.5. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható

2.6. Különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

2.6. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.7. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

2.8. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt is) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2.9. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

2.10. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.11. Nyilvánosságra hozatal: az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.12. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

2.13. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

2.14. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

2.15. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

2.15. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

2.16. Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

2.17. Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

2.18. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.


3. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

a. Bevezető rendelkezések

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, illetve – a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – a helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy – egyes speciális esetekben – ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, illetve egyéb esetekben, ha azt törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, és csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.

b. Üzemeltető által kezelt adatok

Üzemeltető kijelenti, hogy kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyeket az érintettek a www.egyszulo.hu, a www.egyszulos-magazin.hu és aloldalai használata, látogatása során önkéntesen megadnak és az adatkezeléshez hozzájárulnak.

Üzemeltető az előbb említett weboldalak használatát regisztrációhoz kötheti. A regisztráció során egy elektronikus űrlap kerül kitöltésre a felhasználó által, akik személyes adataikat ezen az elektronikus űrlapon, önkéntesen adják meg. Az űrlap kitöltésével és elküldésével az Érintettek hozzájárulásukat adják a megadott adataiknak a jelen szabályzatban foglalt céloknak megfelelő kezeléséhez.

Az adatkezelés célja az Üzemeltető által a www.egyszulo.huwww.egyszulos-magazin.hu és aloldalai, illetve rendszerek használatával összefüggésben nyújtott szolgáltatások teljesítése, illetve az ezzel kapcsolatban keletkezett igények érvényesítése, követelések behajtása. Üzemeltető kijelenti, hogy az adatkezelés kizárólag az itt meghatározott céloknak megfelelően szükséges mértékben is ideig tart és az minden szakaszában megfelel az itt meghatározott céloknak. Üzemeltető kijelenti, hogy amennyiben az adatkezelési cél teljesült, vagy megszűnt, a személyes adatokat haladéktalanul törli.

Az Üzemeltető által kezelt adatok megadása önkéntes. Üzemeltető az így megadásra került személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. A jelen szabályzat tartalmazza mindazon információkat, amely alapján az érintett egyértelmű, közérthető és részletes tájékoztatására – az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat – sor kerül. A szabályzat tartalmazza ezen felül az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetését is.

c. Az adatkezelés időtartama

Üzemeltető kijelenti, hogy a személyes adatok kezelése az Érintettel fennálló jogviszony (online szolgáltatásra irányuló megbízás, vagy hírlevélre történő feliratkozás, stb.) kezdetének napján kezdődik és addig tart, ameddig az Érintett az adatkezelési hozzájárulását a jelen szabályzatnak megfelelően visszavonja, ha pedig a visszavonás nem teljesíthető, akkor Üzemeltető az adatkezelést a Polgári Törvénykönyvnek az elévülésre vonatkozó szabályai szerinti – különös tekintettel az elévülés megszakadására, nyugvására, stb. – időtartamig kezeli (ez az időtartam jelenleg 5 év).

d. Az adatkezelés informatikai háttere

Üzemeltető az általa üzemeltetett Informatikai rendszerben tárolja többek között a partnerei és munkatársai, valamint alvállalkozói által felvitt adatokat. Az adatok kezeléséhez történő hozzájárulást az említett partnerek által adják meg érintettek. A kezelt személyes adatok az alábbi követelményeknek felelnek meg:

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes,

 • pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek,

 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak az adatkezelés és a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Üzemeltető nem alkalmaz korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jelet.

Üzemeltető a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az Érintettek tudomásul veszik, hogy az előzőekben említett elektronikus űrlapon megadott személyes adataikat Üzemeltető minden külön értesítés nélkül jogosult átadni az általa megbízott ügyvédnek, ügyvédi irodának, vagy követelés behajtással megbízott más személynek, szervezetnek abból a célból, hogy az Üzemeltetőnek a tevékenységből az Érintettek felé keletkezett követelése behajtásra kerüljön, a jogszabályoknak megfelelően. Az itt meghatározott adatkezelés az igényérvényesítéssel kapcsolatos peres és peren kívüli eljárásokat is magában foglalja, az Érintettek tudomásul veszik, hogy az űrlapon megadott adatkezelési hozzájárulásuk ezen eljárásokban, az eljárásokban részt vevő személyek által történő adatkezelésre is kiterjed. Az adatkezelés ebben az esetben is csak az itt meghatározott célból, annak megfelelően, az ahhoz szükséges mértékben és ideig tarthat.

Üzemeltető személyes adatot (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

Amennyiben a megadott adatok egy körének megőrzését, továbbítását jogszabály teszi kötelezővé, az adatközlésről az érintettek az általuk megadott elektronikus elérhetőségen kapnak értesítést. Az Üzemeltető által rendelkezésre bocsátott adatközlési helyeken az érintett személyesen – vagy az általa megadott adatok által azonosítható személy meghatalmazásával és hozzájárulásával – járhat el.

4. AZ ÜZEMELTETŐ ÁLTAL ÜZEMELTETETT HONLAPOK LÁTOGATÁSA

Az Üzemeltető által üzemeltett honlapokon lehetőség van az Üzemeltető által biztosított online szolgáltatások igénybevételére, valamint e célból hírlevélre vagy más értesítésre történő feliratkozásra. Az ilyen szolgáltatások igénybevételét megelőzően szükséges lehet bizonyos, a szolgáltatás mindenkori Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott személyes adatok megadására az Érintettek által, amellyel az Érintett hozzájárul adatainak az Üzemeltető általi kezeléséhez. Az adatkezelés célja ebben az esetben kizárólag a hírlevél küldése, vagy más, online szolgáltatás igénybevétele és az azzal közvetlenül összefüggő más tevékenységek. Amennyiben ez az adatkezelési cél megszűnik, avagy az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulását visszavonja, 

Üzemeltető köteles a személyes adatokat törölni a nyilvántartásából.

Az Üzemeltető által üzemeltetett honlapok az IP címeket ideiglenes jelleggel, statisztikai céllal rögzítik, azonban azokat a honlap látogatók személyével nem kapcsolják össze.Üzemeltető a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Az Üzemeltető rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Amennyiben az Üzemeltető az oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen Adattovábbítás a jelen Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

Üzemeltető az egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet. (pl. Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: „Külső szolgáltató”). A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók. A Google Analytics szoftver felhasználása során Üzemeltető személyazonosításra nem alkalmas adatokat rögzít. Az Analytics adatkezelési szabályzata itt olvasható: http://www.google.hu/privacypolicy.html.

A weboldalon található, más (nem az Üzemeltető által kezelt) oldalakra navigáló linkekre kattintva a Látogató a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért Üzemeltető felelősséget nem vállal.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Ügyfél számítógépe és a weboldal működését biztosító szerver összekapcsolódása a nyilvános Internet hálózaton történik. Amennyiben, a személyes adatközlést megelőzően, nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így az Ügyfél személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított. Az ebből fakadó kellemetlenségekért és károkért Üzemeltető felelősséget nem vállal.

5. HÍRLEVELEK, FELIRATKOZÁS, REGISZTRÁCIÓ

Elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket Üzemeltető az info@egyszulo.hu email-címről küldi azon ügyfelei számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárulásokat adták. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani a további hírlevelek küldését. A személyes adatok módosítására és törlésére, a hozzájárulás visszavonására az info@egyszulo.hu e-mail címre küldött értesítéssel van mód.

Az Üzemeltető hírleveleivel, promóciós anyagaival, szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Ezen adatkezelési célja: kapcsolatfelvétel, az érintett részére személyre szabott hírlevél, játék, marketing, szolgáltatás igénybevétele, személyre szabott automatikus ajánlatküldés.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, cím, mobiltelefonszám.

Az adatkezelés időtartama: az e-mail cím törléséig vagy az engedély visszavonásáig, vagy szolgáltatás igénybevétele esetén egyéb jogszabályi rendelkezések szerint.

6. EGYÉB ADATKEZELÉSEK, HATÓSÁGI MEGKERESÉSEK

Amennyiben az adat felvételére e szabályzatban meg nem határozott okból kerül sor, arról az érintett az adat felvételekor kap tájékoztatást. Kivételes esetben – bírósági, ügyészi, nyomozóhatósági, szabálysértési hatósági, közigazgatási hatósági, adatvédelmi biztosi megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén – Üzemeltető köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Üzemeltető ezen esetekben a megkereső szerv részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

7. A SZEMÉLYES ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSA

Üzemeltető a honlapjával, hírleveleivel és más szolgáltatásaival kapcsolatos személyes adatkezeléseket székhelyén és/vagy egy más helyszínen található megfelelően biztonságos szerveren végzi.

Üzemeltető a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon hozta létre, hogy

 • az informatikai rendszer alkalmas a kezelt adathoz történő hozzáférés korlátozására, ennek értelmében az adatok illetéktelen harmadik személytől védettek,

 • az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor. A hibás adatok törlésre kerülnek,

 • az adatokról biztonsági mentés készül.

Üzemeltető az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja. Az Üzemeltető informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények ellen. Az üzemeltető a szerver biztonságáról jelszavas védelemmel, tűzfallal, és a lehető legkorszerűbb eljárásokkal gondoskodik.

8. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány

Adatvédelmi felelős: Nagy Anna elnök

Adatkezelés nyilvántartási száma: 132203/2017.

Székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21.

E-mail: info@egyszulo.hu

9. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az info@egyszulo.hu e-mail címen, illetve hírlevél esetén a hírlevélről történő leiratkozással.

Az érintett kérelmére az Üzemeltető mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában ad évenként egy alkalommal ingyenes, ezt követően adminisztratív díj (amely a felvilágosítás nyújtásának költségét fedezi) ellenében tájékoztatást. Amennyiben az ismételt tájékoztatás kapcsán kitűnik, hogy az adatkezelés jogellenes vagy hibás volt, az adminisztratív díj visszafizetésre kerül.

Üzemeltető a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:

 • annak kezelése jogellenes,

 • az érintett kéri, és annak további tárolására adatkezelő jogszabály alapján nem köteles, vagy az adatok további kezelése az adatkezelő jogainak érvényesítése végett nem szükséges

 • az adat hiányos vagy téves, és az állapot jogszerűen nem korrigálható,

 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Üzemeltető a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Üzemeltető – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, Üzemeltető az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az Üzemeltető meghozott döntésével nem ért egyet, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

Az Érintettek tudomásul veszik, hogy az Üzemeltető az adatokat nem törli és azok kezelésére mindaddig jogosult, ameddig az Üzemeltető az online szolgáltatási tevékenységével összefüggésben az Érintett felé keletkezett igényét – peres vagy nemperes eljárásban – érvényesíti. Amennyiben igényérvényesítési eljárás nem indul, illetőleg az Érintettek az Üzemeltető felé az online szolgáltatói megbízásból keletkezett fizetési kötelezettségüknek eleget tettek, az adatok az elévülési időt követően törölhetőek.

Üzemeltető az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adatot azonban nem továbbíthatja az adatátvevő részére, ha egyetértett a kérelmező által előterjesztett tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén az Üzemeltető ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét az Üzemeltető köteles bizonyítani. Üzemeltető az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti, kivéve, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt akkor, ha az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A szabályzat valamely pontjának érvénytelensége a szabályzat érvénytelen pont nélkül értelmezhető részeinek hatályát nem érinti.

Budapest, 2017. szeptember

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány

www.egyszulo.huwww.egyszulos-magazin.hu

Üzemeltető

Scroll to top